Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer of eRocket: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eRocket B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4823 AD) Breda aan de Zinkstraat 1;

Opdrachtgever: de partij met wie eRocket een overeenkomst heeft gesloten of aan wie eRocket een offerte heeft verstrekt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en eRocket, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen eRocket en een opdrachtgever, waarop eRocket deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de diensten van eRocket, tenzij eRocket deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Zonder een dergelijke schriftelijke aanvaarding vooraf zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offerte / overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van eRocket zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
 2. Een overeenkomst tussen eRocket en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een door eRocket uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend of per e-mail heeft aangegeven akkoord te zijn met een offerte van eRocket.
 3. Een overeenkomst tussen eRocket en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat eRocket uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Ook komt een overeenkomst tot stand wanneer Opdrachtgever de eerste factuur van eRocket heeft betaald. In voornoemde gevallen wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door eRocket afgegeven offerte.
 4. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door Opdrachtgever en eRocket zijn overeengekomen.
 5. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor minimaal zes maanden. Na ommekomst van deze termijn van zes maanden is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. eRocket zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op eRocket rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft eRocket het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door eRocket ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met eRocket te overleggen.
 3. Gedurende de uitvoering zal met Opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Vanuit eRocket zal 1 persoon als contactpersoon voor Opdrachtgever worden aangewezen. Opdrachtnemer is gerechtigd deze contactpersoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan eRocket aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan eRocket worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan eRocket zijn verstrekt, heeft eRocket het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. eRocket is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat eRocket is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is eRocket gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Opdrachtgever eRocket derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van eRocket. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van eRocket.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is eRocket vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat eRocket op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en/of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien Opdrachtgever eRocket geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gehouden om alle schade die eRocket als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door eRocket ingeschakelde derden, aan eRocket te vergoeden.
 

Artikel 6. Meerwerk

 1. Indien eRocket op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of diensten heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of diensten door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van eRocket.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en eRocket, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal eRocket Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of diensten.
 

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de met eRocket gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan eRocket een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van eRocket op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door eRocket gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de door eRocket te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. eRocket zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal eRocket Opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal eRocket daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 

Artikel 8. Oplevering, goedkeuring en klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden de door eRocket verrichte werkzaamheden direct na uitvoering te controleren. De door eRocket uitgevoerde werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien en voor zover opdrachtgever niet binnen acht dagen na uitvoering van deze werkzaamheden heeft gereclameerd bij eRocket.
 2. Klachten van opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtgever dient eRocket in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan eRocket te verstrekken. Indien het voor het onderzoek naar de klacht noodzakelijk is dat eRocket ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn.

 

Artikel 9. Opzegging en ontbinding

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor minimaal zes maanden. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste zes maanden is niet mogelijk. Na ommekomst van de termijn van zes maanden kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Opdrachtnemer is, onverminderd het recht van eRocket om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan eRocket ter kennis gekomen omstandigheden eRocket goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • eRocket Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 1. Voorts is eRocket bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van eRocket kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van eRocket onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door Opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10. Beheer Google Ads-accounts en andere advertentieplatforms

 1. Indien eRocket advertentiecampagnes zal uitvoeren voor Opdrachtgever op advertentieplatforms (waaronder, maar niet uitsluitend, Google Ads, Facebook, LinkedIn, Instagram en Mailchimp) zal eRocket haar werkzaamheden/diensten steeds verrichten vanuit het account van Opdrachtgever of het daaraan gekoppeld account van eRocket.
 2. Opdrachtgever dient ten behoeve van de advertentiecampagne en/of het beheer eerst zelf een Google Ads-account (of account van ander advertentieplatform) in te richten. Een advertentiecampagne of beheer van het account kan en zal niet eerder plaatsvinden dan wanneer er een advertentieaccount is ingericht.
 3. Partijen komen vooraf een startdatum voor de start van de advertentiecampagne en/of het beheer overeen. De periode voor de campagne en/of het beheer vangt aan op de eerste dag waarop Opdrachtnemer de eerste werkzaamheden heeft uitgevoerd.
 4. Indien Opdrachtgever de benodigde accounts niet of niet juist heeft ingericht, waardoor er niet kan worden gestart met de advertentiecampagne en/of het beheer, ontslaat dit Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
 5. Opdrachtgever dient telkens te zorgen voor betalingen van de facturen van Google (of andere advertentieplatforms). In geen geval schiet Opdrachtnemer deze voor of zal Opdrachtnemer anderszins voor of namens Opdrachtgever betalingen aan derden verrichten.
 6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde toestemming voor onder meer het plaatsen van tracking cookies en advertentie cookies.
 7. Indien Opdrachtnemer niet mag adverteren op basis van cookies, dient Opdrachtgever dat vooraf aan Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen.
 8. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze toegang heeft of kan hebben tot persoonsgegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend IP-adressen en e-mailadressen. Indien desalniettemin sprake is van toegang tot persoonsgegevens of anderszins verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste verwerkersovereenkomst tussen partijen. Bij het ontbreken daarvan komen alle daarmee verband houdende kosten en boetes voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Wanneer Opdrachtgever diens verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. eRocket behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die eRocket in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden.
 2. eRocket heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld. Voor zover nodig draagt Opdrachtgever eventuele rechten van intellectuele eigendom op gezamenlijk ontwikkelde stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., bij deze reeds nu voor alsdan om niet over aan eRocket.
 3. Alle door eRocket verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van eRocket worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van eRocket, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eRocket.
 4. Opdrachtgever die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, is een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding aan eRocket verschuldigd en is daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding aan eRocket een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bij de offerte door eRocket gedane prijsopgave, welk bedrag Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van eRocket aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij eRocket berusten.

 

Artikel 12. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal gewerkte uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van eRocket, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De door eRocket gewerkte uren zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
 3. eRocket is gerechtigd bij verlenging van een opdracht of per 1 januari van enig jaar het overeengekomen tarief aan te passen.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Door eRocket verzonden facturen moeten door Opdrachtgever worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. eRocket.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft eRocket het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs voor zover opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van Opdrachtgever te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die opdrachtgever heeft op eRocket. Dit heeft tevens te gelden indien Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door eRocket worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is eRocket voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. eRocket is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met eRocket gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van eRocket.
 3. Indien eRocket, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen eRocket verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 4. Als het voor eRocket ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door eRocket voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van eRocket beperkt tot maximaal het bedrag van het door Opdrachtgever aan eRocket verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.
 6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 7. eRocket kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

–           de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

–           de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van eRocket aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan eRocket toegerekend kunnen worden;

–           redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

 1. eRocket is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan eRocket zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder meer, maar niet uitsluitend, zijn begrepen: werkstaking bij Opdrachtnemer, gebrek aan personeel bij Opdrachtnemer, gebrek aan tijdige/deugdelijke toelevering door derden van wie door Opdrachtnemer zaken en/of diensten worden afgenomen, maatregelen van de overheid en/of overheidsinstanties, storing in de elektriciteitsvoorziening en/of communicatieverbindingen en/of (computer-) apparatuur van Opdrachtnemer en/of derden van wier diensten Opdrachtnemer gebruik maakt.
 2. eRocket heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat eRocket haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van eRocket opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door eRocket niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien eRocket bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 17. Privacy

 1. eRocket vind het van groot belang zorgvuldig met de privacy van haar opdrachtgever om te gaan. Voor de wijze waarop eRocket dat doet wordt verwezen naar het privacy statement op de website van eRocket.
 2. eRocket verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan eRocket verstrekt, staat Opdrachtgever er jegens eRocket voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.
 3. eRocket sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en eRocket worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen eRocket en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen eRocket en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. eRocket behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.